Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 6 september 2021 (v 1.0) 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Inge Adriaenssens met handelsnaam “Praktijk voor Ergotherapie”, met maatschappelijke zetel te Lakstraat 107, 2431 Laakdal en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0847.517.308. (hierna: “Inge Adriaenssens”).

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1;1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke prestatie, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst die wij aanbieden aan Professionele Klanten en Patiënten (hierna gezamenlijk: “de Klant”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen indien expliciet aangegeven in de aanbieding of offerte. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds consulteerbaar zijn op onze website via volgende link:  https://prikkelsomtegroeien.be/algemene-voorwaarden/.

1.2 Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen, opleidingen en in het algemeen al onze communicatie en documenten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

1.3 Privacy

Inge Adriaenssens is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming evenals andere toepasselijke wetten en reglementen.

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terugvinden via volgende link: www.praktijkvoorergotherapie.be/privacy.

1.4  Verzekering, klachten en aansprakelijkheid

1.4.1 Verzekering

Wij hebben onze beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Baloise Insurance.  

 1.4.2 Klachten

In geval van klachten over onze dienstverlening verzoeken we jou om rechtstreeks met ons contact op te nemen per mail naar inge.ad@telenet.be.

Heb je een klacht omdat je denkt dat jouw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kan je terecht bij federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” op volgend adres:  

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”

Galileelaan 5/2

1210 Brussel

Heb je een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of vermoed je dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kan je terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie. Meer informatie en contactgegevens via volgende link.

 1.4.3 Aansprakelijkheid Patiënten

Wij voeren alle prestaties uit naar best vermogen en zijn enkel gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle informatie van welke aard ook (medisch, praktisch, geestelijk,…) die wij in het kader van onze dienstverlening meedelen aan de Patiënt zijn louter ten informatieve titel. Hoe de Patiënt deze informatie interpreteert en desgevallend toepast, is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Behoudens in geval van opzet of grove fout, bevestigt de Patiënt uitdrukkelijk dat hij ons nooit aansprakelijk zal stellen voor welke schade dan ook (directe, indirecte, geestelijke, lichamelijke, materiële,…). Ingeval wij toch aansprakelijk zouden zijn, dan is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot gevallen van directe schade en tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal zou uitkeren.

1.4.4Aansprakelijkheid Professionele Klanten

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, vorderingen van derden,… ten opzichte van Professionele Klanten.

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal ten opzichte van Professionele Klanten in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Professionele Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen en bedraagt maximaal het door de verzekeraar gedekte bedrag.

1.5 Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Professionele Klant.

Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening en terugzending van de offerte door de Professionele Klant en daaropvolgende bevestiging van de offerte door ons aan de Klant.

1.6 Webinars, trainingen en cursussen

Naast consultaties geven wij regelmatig ook webinars, trainingen of cursussen, die online of live kunnen doorgaan en die gericht zijn op Patiënten of op Professionele Klanten. De tarieven en startdata voor dergelijke events vermelden we duidelijk in elke aankondiging en uitnodiging.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging van je bestelling en als Professionele Klant ontvang je ook een factuur. We verzoeken jou om het inschrijvingsgeld te voldoen binnen 7 kalenderdagen dan wel uiterlijk vóór aanvang van de webinar, training of cursus.

Annulatie van deelname aan een webinar, training of cursus is niet mogelijk.

Consumenten kunnen zich wel op hun herroepingsrecht beroepen en hebben het recht om gedurende 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst te beslissen dat ze hun deelname wensen te annuleren. De consument kan de deelname dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden herroepen. Binnen de 14 kalenderdagen nadat hij heeft aangegeven dat hij de bestelling wil herroepen, betalen we het inschrijvingsgeld per overschrijving terug.

Voor wat betreft “on demand” webinars, trainingen en cursussen, vragen we jou als consument de bevestiging dat je afziet van je herroepingsrecht waarna we jou onmiddellijk toegang kunnen geven tot het webinar, training of cursus.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen als consument, kan je het invulformulier voor herroeping gebruiken van de FOD Economie, beschikbaar via volgende link.

In geval van overmacht (bv. ziekte van de lesgever) kunnen wij de webinars, trainings of cursussen annuleren. In dit geval voorzien wij een terugbetaling van de inschrijvingskost of kunnen wij (eventueel) een nieuwe datum voorstellen.

1.7 Tarieven en betaling

Offertes en aanbiedingen vermelden alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele te maken kosten, daaronder begrepen zoals reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens indien de factuur een andere vervaldatum bepaalt. Onze webinars, trainings of cursussen moeten evenwel betaald worden binnen 7 kalenderdagen na inschrijving of uiterlijk vóór aanvang van het event, zoniet kunnen wij de deelname annuleren. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn en indien onze ingebrekestelling zonder gevolg blijft, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van onze diensten op te schorten tot op het moment dat de Klant al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan in dat geval. Indien na een tweede ingebrekestelling de Klant in gebreke blijft te betalen, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst te beëindigen, door melding aan de Klant via een eenvoudig aangetekend schrijven. De Klant blijft in dat geval gehouden om de reeds geleverde diensten en gemaakte kosten te betalen.

1.8 Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

1.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.

 

DEEL 2: ONZE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR PATIËNTEN

2.1. Toepassingsgebied

Deze aanvullende voorwaarden voor Patiënten zijn van toepassing op elke natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van onze diensten en producten voor privé-doeleinden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Bepalingen in Deel 1, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang. 

2.2. Onze diensten

Als ergotherapeut begeleiden wij zowel kinderen als volwassenen via therapie en coaching. Wij leveren dit advies en deze dienstverlening naar best vermogen en op basis van de inzichten uit de ergotherapie.

Wij zijn gekend bij het Riziv onder nummer 6-50255-33-650 en kunnen bepaalde prestaties leveren op geneeskundig voorschrift.

2.2.1 Consultaties praktisch

Je kan naar ons doorverwezen worden via een behandelende (huis)arts of een andere persoon of kan op eigen initiatief met ons contact opnemen.

Je kan je aanmelden via het formulier op de website www.praktijkvoorergotherapie.be/contact/, mail of telefoon, waarna we een afspraak maken op een bepaalde dag en tijdstip. Indien je deze afspraak niet kan nakomen, moet je deze minimum 1 werkdag op voorhand verplaatsen of afzeggen. Doe je dit niet, dan ben je wel betaling verschuldigd voor die afspraak.

Alle consultaties gaan door in onze praktijk te Laakdal of online. Indien noodzakelijk in kader van de RIZIV-nomenclatuur of in kader van de therapie , kunnen we in samenspraak met de patiënt beslissen om therapie aan huis te doen,  waarvoor wij dan een kilometervergoeding zullen in rekening brengen.

De kostprijs van een sessie delen we jou mee wanneer je ons contacteert en zal afhankelijk zijn van of de prestaties al dan niet terugbetaalbaar zijn door het ziekenfonds.

Wij werken altijd patiëntgericht en praktisch. Het aantal sessies dat je nodig hebt zullen we in samenspraak met de opdrachtgever bepalen en in functie van jouw noden als Patiënt.

Na afloop van de consultatie verzoeken wij jou ons ereloon te voldoen op basis van de afgesproken tarieven. Betaling in de praktijk kan cash of via overschrijving, waarna je indien gewenst een bewijs van betaling ontvangt alsook (indien van toepassing) een getuigschrift voor verstrekte hulp of factuur.

Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar dienen tijdens de therapie-of coachingssessie vergezeld te zijn van minstens één ouder, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2.2 Prestaties op geneeskundig voorschrift

Wij kunnen ingeschakeld worden op geneeskundig voorschrift van een arts voor volgende prestaties:

A. Observatie

Onderzoek of deelname aan onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en beperkingen van de persoon:

 • in de activiteiten van het dagelijks leven (zoals de persoonlijke verzorging, het zich voeden, de interpersoonlijke relaties, het zich verplaatsen);
 • met betrekking op zijn/haar persoonlijke, schoolse, professionele, socio-culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding;
 • op fysisch, sensomotorisch, intellectueel en relationeel vlak en op het gebied van het gedrag;
 • in zijn/haar fysische, sociale en culturele omgeving

 en een geschreven technisch verslag van de uitgevoerde onderzoeken, gericht aan de voorschrijvende arts.

B. Interventie

Ergotherapeutische interventie met een schriftelijk, aan de voorschrijvende arts gericht, tussentijds technisch verslag betreffende de evolutie van de patiënt onder deze voorgeschreven interventie; deze ergotherapeutische interventie bestaat uit :

B1 Begeleiding en functionele training :

  * door middel van activiteiten uit het dagelijkse, het professionele, schoolse of sociale leven,

  * door middel van activiteiten in spelvorm, met ambachtelijk en expressief karakter,

  * door middel van specifieke technieken,

B1.1 Begeleiding bij en functionele training in het gebruik van orthesen, prothesen en technische hulpmiddelen, met als doel het verwerven, herwinnen of in stand houden van :

 1. de functionele en relationele mogelijkheden en het ontwikkelen van aanpassings- en compensatietechnieken;
 2. de motorische, psychomotorische, proprioceptieve, sensorische en cognitieve functies;
 3. de functionele mogelijkheden met als doel het hernemen van schoolse, beroepsmatige en sociale activiteiten en deze van het dagelijks leven;
 4. het ondernemings- en creativiteitsvermogen;
 5. de persoonlijke identiteit, de sociale rol en de creatieve mogelijkheden

B1.2 Begeleiding en functionele training: 

 • door middel van activiteiten uit het dagelijkse, het professionele, schoolse of sociale leven;
 • door middel van activiteiten in spelvorm, met ambachtelijk en expressief karakter, met als doel het uiten en oplossen van innerlijke psychische problemen.

B2 Het onderzoek, het ontwerp en de realisatie van aanpassingen aan de omgeving en van functionele hulpmiddelen.

B3. Het onderzoek, het ontwerp en de realisatie van tijdelijke revalidatiehulpmiddelen, noodzakelijk voor de specifieke ergotherapeutische behandeling en uitsluitend vervaardigd uit op lage temperatuur thermo-vervormbaar materiaal.

B4. Het geven van informatie, advies en opleiding in het gebruik van aanpassingen aan de omgeving, van orthesen, van prothesen en van functionele hulpmiddelen.

B5 Het adviseren en opleiden van familie, het sociale, schoolse, professionele en vrijetijdsmilieu met het oog op het optimaliseren van de sociale re-integratie.

Indien je als patiënt aanspraak maakt op terugbetaling en aan de voorwaarden voldoet, vind je de door het RIZIV vastgestelde tarieven via volgende link.

2.2.3 Prestaties niet op geneeskundig voorschrift

Wij leveren prestaties die niet op geneeskundig voorschrift zijn zoals onder : als kindertolk (present childmethode), als gezondheidsconsulente,…

De tarieven die gelden voor deze prestaties delen we jou mee op het moment dat je een afspraak maakt.

Voor alle prestaties die niet op geneeskundig voorschrift worden geleverd, behouden we ons het recht voor om elk jaar op 1 januari de tarieven te herzien.

2.3 Vertrouwelijkheid

De onderwerpen die je met ons als ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien we echter van mening zijn dat het in jouw belang is dat andere hulpverleners (zoals je huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zullen wij dit met jou overleggen en jou hier vooraf toestemming voor vragen.

Interessant voor jou...

mei 15, 2024

Onze huid is een zintuig met verschillende receptoren die o.a. op aanraking reageren. De manier waarop we aanraken kan je

Onze huid en de taal van aanraken bij het jonge kind

april 15, 2024

Er zijn heel wat factoren die een rol spelen als we het hebben over het risico op vallen. Denk maar

Hebben moeilijkheden met prikkelverwerking een effect op het valrisico bij ouderen?

maart 19, 2024

De kracht van huid- op huidcontact, moedermelk, prikkeltherapie en ergonomisch dragen. Welkom bij onze blog, gewijd aan de buitengewone reis

Prematuur geboren helden
nieuwsbrief

Ontvang jij graag de laatste blogs?