Privacybeleid

Laatste aanpassing: 1/10/2021 – v 1.0

Deze “Privacy & Cookieverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Inge Adriaenssens met handelsnaam “Praktijk voor Ergotherapie”, met maatschappelijke zetel te Lakstraat 107, 2431 Laakdal en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0847.517.308. (hierna: “Praktijk voor Ergotherapie”).

Lees deze Privacy & Cookie verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door onze website toegankelijk via volgende link: www.praktijkvoorergotherapie.be  (hierna: “de Website”) te bezoeken of te gebruiken, door de aankoop van producten of het beroep doen op de diensten aangeboden door ons en/of door ons te contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring.

Wij stellen ons aan de hand van deze Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien je ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die je ons zelf overmaakt.

In het kader van patiëntenzorg kunnen wij volgende persoonsgegevens verwerken: Persoonlijke identificatiegegevens, Financiële identificatiegegevens, Financiële transacties, Beroepsactiviteit, Persoonlijke bijzonderheden, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding & interesses, Lidmaatschap van een andere vereniging, Opleiding & vorming, Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bv. medische voorgeschiedenis, aandoeningen, ingrepen,…

Indien je een webinar, training of cursus volgt bij ons verwerken wij je facturatiegegevens en je contactgegevens (naam, email, telefoon,…).

Daarnaast kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verwerken van prospecten waaronder mogelijke partners of leveranciers: contactgegevens (naam, email, telefoon,…).

Wij plaatsen geen cookies en verwerken zodus ook geen persoonsgegevens via cookies.

 2. Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?

We verwerken jouw persoonsgegevens om je vraag te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming dan wel de uitvoering van een overeenkomst waarom je hebt verzocht.

De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van patiëntenzorg zijn diegene die  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarom de patiënt heeft verzocht, die kaderen in de uitvoering van de verplichting en de uitoefening van specifieke rechten  van de verwerkingsverantwoordelijke op vlak van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en socialebeschermingsrecht (art. 9, 2, b) GDPR); en/of die noodzakelijk zijn in het kader van het stellen van medische diagnose, verstrekken van gezondheidszorg,… (art. 9, 2, h) GDPR).

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens ook verwerken om een factuur op te maken op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en om onze boekhouding te voeren op basis van onze wettelijke verplichting.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens als prospect verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke om jou te kunnen contacteren teneinde een potentiële samenwerking te bespreken, jou een offerte te kunnen voorstellen, jou een aanbieding te kunnen doen,…

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of producten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Praktijk voor Ergotherapie zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

 4. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacyverklaring, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van jouw voorafgaande en expliciete toestemming.

Wanneer je jouw expliciete toestemming geeft kunnen we in het kader van patiëntenzorg jouw persoonsgegevens delen met derden waaronder je huisarts of andere zorgverstrekkers. Wij gebruiken hiervoor uitsluitend beveiligde systemen (e-Health).

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig zou zijn.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Praktijk voor Ergotherapie, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen dat jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die de bedrijfsactiviteiten van Praktijk voor Ergotherapie geheel of gedeeltelijk overnemen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens aan deze derden bekendmaken, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 5. Duur van de verwerking

Je persoonsgegevens die wij verwerken in kader van patiëntenzorg bewaren wij gedurende de patiëntenrelatie en tot 30 jaar na het laatste contact met de patiënt, hetgeen de gangbare bewaartermijn is voor medische dossiers.

Onze boekhouding, facturatie en getuigschriften voor verstrekte hulp dienen wij minstens 7 jaar te bewaren.

Alle andere persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen jou en ons.

 6. Jouw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

Recht op toegang en inzage.

Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Praktijk voor Ergotherapie over jou heeft verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Praktijk voor Ergotherapie die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Praktijk voor Ergotherapie die eventueel deelt. Wil je jouw recht van toegang uitoefenen dan dien je bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar inge.ad@telenet.be.

Praktijk voor Ergotherapie heeft daarbij 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens past Praktijk voor Ergotherapie de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Praktijk voor Ergotherapie vraagt jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden.

Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met Praktijk voor Ergotherapie per mail via inge.ad@telenet.be.

Recht van vrije gegevensoverdracht.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van jouw toestemming.

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar inge.ad@telenet.be, per post naar Praktijk voor Ergotherapie t.a.v. Inge Adriaenssens, Lakstraat 107, 2431 Laakdal mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling.

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Interessant voor jou...

juni 20, 2024

Inleiding Hoogbegaafdheid is een complex en vaak verkeerd begrepen concept dat verder gaat dan enkel een hoog IQ. In het

Hoogbegaafdheid en Sensorische Integratie

mei 15, 2024

Onze huid is een zintuig met verschillende receptoren die o.a. op aanraking reageren. De manier waarop we aanraken kan je

Onze huid en de taal van aanraken bij het jonge kind

april 15, 2024

Er zijn heel wat factoren die een rol spelen als we het hebben over het risico op vallen. Denk maar

Hebben moeilijkheden met prikkelverwerking een effect op het valrisico bij ouderen?
nieuwsbrief

Ontvang jij graag de laatste blogs?